Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η ομάδα μας

Λάγκας Θωμάς

∆ασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ., Μελετητής, κάτοχος Πτυχίου στην κατηγορία 24 (∆ασικές μελέτες) και στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες) -ενταγμένα στο εταιρικό πτυχίο με Α.Μ. 927-, εταίρος και διαχειριστής της ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα διοίκησης και εσωτερικού ελέγχου (Management and Internal Auditing) από το City University of London, Cass Business School. Από το 2006 υπήρξε μόνιμος εξωτερικός συνεργάτης της μελετητικής εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ∆ΑΣΗ Ο.Ε.» και έχει συμμετέχει σε πληθώρα ∆ιαχειριστικών μελτών, μελετών ∆ασοτεχνικών έργων, ∆ασικής Αναψυχής, ορεινής υδρονομικής, Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Προεπεξεργασία δορυφορικών εικόνων (γεωμετρική διόρθωση, κατασκευή μωσαϊκών), μελέτες ως Υπεύθυνος Ποιότητας, Σύνταξη ∆ασικών και ∆ασοπονικών χαρτών με χρήση λογισμικού GIS, Ανάλυση δορυφορικών εικόνων και υπηρεσίες διοίκησης έργου. Χειρίζεται με ευχέρεια τα λογισμικά Autocad, ArcGIS, Microsoft Office, Adobe Photoshop, Corel Draw, Macromedia Flash, Stattools, WinQSB, Macromedia Director, 3D Studio Max.

Οικονόμου Αλέξιος

∆ασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ., Μελετητής, κάτοχος Πτυχίου στην κατηγορία 24 (∆ασικές μελέτες) και στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες)-ενταγμένα στο εταιρικό πτυχίο με Α.Μ. 927-, συνιδρυτής, εταίρος και διαχειριστής της εταιρείας μελετών ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ. Από το 2007 υπήρξε ελεύθερος Επαγγελματίας – Μελετητής και έχει εκπονήσει πληθώρα ∆ιαχειριστικών μελτών, μελετών ∆ασοτεχνικών έργων, ∆ασικής Αναψυχής, ορεινής υδρονομικής, Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Προεπεξεργασία δορυφορικών εικόνων (γεωμετρική διόρθωση, κατασκευή μωσαϊκών), μελέτες ως Υπεύθυνος Ποιότητας, Σύνταξη ∆ασικών και ∆ασοπονικών χαρτών με χρήση λογισμικού GIS, Ανάλυση δορυφορικών εικόνων και υπηρεσίες διοίκησης έργου. Χειρίζεται με ευχέρεια τα λογισμικά Autocad, ArcGIS, Microsoft Office, Adobe Photoshop.

Ζάγκας Δημήτριος

Ζάγκας ∆ημήτριος: ∆ασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ., Μελετητής, κάτοχος Πτυχίου στην κατηγορία 24 (∆ασικές μελέτες) και στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες) -ενταγμένα στο εταιρικό πτυχίο με Α.Μ. 927-, εταίρος και διαχειριστής της ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με συμμετοχή στη σύνταξη μελετών και υποβολή ερευνητικών και λοιπών προτάσεων. Από το 2010 κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο ∆ασικής ∆ιαχειριστικής και από το 2016 είναι ∆ιδάκτορας στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Από το 2007 εργάζεται ως δασολόγος. Από το 2008 έως σήμερα εργάζεται ως ερευνητής με σύμβαση έργου σε πληθώρα ερευνητικά προγράμματα. Από το 2010 ασκεί το επάγγελμα του Ιδιώτη ∆ασολόγου Μελετητή και έχει εκπονήσει ∆ιαχειριστικές μελέτες, πίνακες υλοτομίας, τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας, μητρώα αστικού πρασίνου, μελέτες αποκατάστασης τοπίου, κ.ά. Χειρίζεται με ευχέρεια τα λογισμικά ArcGIS, Microsoft Office, WinQSB, ERDAS, Expert Choice, SPSS κλπ

Νιάνιος Ηλίας

∆ασολόγος Περιβαλλοντολόγος, Μελετητής, κάτοχος Πτυχίου στην κατηγορία 24 (∆ασικές μελέτες) και στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες), -ενταγμένα στο εταιρικό πτυχίο με Α.Μ. 927-, εταίρος της ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με συμμετοχή σε πλήθος μελετών. ∆ιαθέτει υπερ35ετή μελετητική εμπειρία και μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση δασικών (μελέτες διαχείρισης δασών, μελέτες πυροπροστασίας, δασικής οδοποιίας, αναδασώσεων, δασικής αναψυχής, ορεινής υδρονομικής, κ.ά.) και περιβαλλοντικών μελετών. Υπήρξε βασικός μελετητής και συντονιστής σε περισσότερες από 65 μελέτες.

Γίτσης Γεώργιος

Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος, Μελετητής, κάτοχος πτυχίου στις κατηγορίες 24 (δασικές μελέτες) και 27 (περιβαλλοντικές μελέτες), ενταγμένα στο εταιρικό πτυχίο με Α.Μ. 927. Εταίρος της ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη χωρική ανάλυση και διαχείριση περιβάλλοντος, με κύριο γνωστικό αντικείμενο τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Από το 2007 έως σήμερα έχει απασχοληθεί ως ιδιώτης ή σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος όπου και έχει συμμετάσχει σε εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών, σύνταξη και επικαιροποίηση Δασικών Χαρτών, ελέγχους κατάρτισης Δασικών Χαρτών, σύνταξη και επικαιροποίηση Δασοπονικών χαρτών, χαρτογράφηση χρήσεων γης μέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης, δόμηση συστημάτων λήψης αποφάσεων μέσω ΓΣΠ. Είναι ειδικός στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, δασών και φυσικών πόρων, που αφορούν στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων, στην ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων, και στην εξαγωγή αποτελεσμάτων και αναφορών, παραγωγή χαρτών και συστημάτων λήψης αποφάσεων.

Δημήτριος Πιστικούδης

Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, MSc. στο γνωστικό αντικείμενο της Δασικής Βοτανικής – Γεωβοτανικής. Κάτοχος πτυχίου Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. από το 2009 και μεταπτυχιακού, από το ίδιο Τμήμα, στο γνωστικό αντικείμενο της Δασικής Βοτανικής – Γεωβοτανικής από το 2014. Από το 2014 έως σήμερα απασχολείται ως εξωτερικός συνεργάτης σε εταιρικά σχήματα, ενώ από την ίδρυση της ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ είναι μόνιμος εξωτερικός συνεργάτης. Διαθέτει εμπειρία στη λήψη στοιχείων πεδίου καθώς και στη σύνταξη μελετών ενώ χειρίζεται με ευχέρεια λογισμικά χαρτογράφησης.

Μαρία Καραμούζα

Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος. Κάτοχος πτυχίου Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. από το 2016. Ασχολήθηκε επαγγελματικά με το αντικείμενο της χαρτογράφησης. Από το 2020 εργάζεται για την ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ. Χειρίζεται με ευχέρεια τα λογισμικά ArcGIS, QGIS, Microsoft Office, κλπ

Παπαγιάννης Αθανάσιος

∆ασολόγος Περιβαλλοντολόγος, Μελετητής, κάτοχος Πτυχίου στην κατηγορία 24 (∆ασικές μελέτες) και στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες) με Α.Μ. 26355. Από το 2003 έως το 2011 υπηρέτησε σε Δασαρχεία και Δ/νσεις Δασών με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Από το 2011 έως το 2015 έλαβε μέρος στην εκπόνηση του έργου Life+AdaptFor «Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα», ενώ από το 2015 υπήρξε ελεύθερος Επαγγελματίας – Μελετητής και από το 2021 μόνιμος εξωτερικός συνεργάτης της ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ. Έχει εκπονήσει πληθώρα ∆ιαχειριστικών μελετών, μελετών ∆ασοτεχνικών έργων, μελετών ∆ασικής Αναψυχής, Προεπεξεργασία δορυφορικών εικόνων (γεωμετρική διόρθωση, κατασκευή μωσαϊκών), Σύνταξη ∆ασικών και ∆ασοπονικών χαρτών με χρήση λογισμικού GIS και Ανάλυση δορυφορικών εικόνων. Χειρίζεται με ευχέρεια τα λογισμικά Autocad map, ArcGIS, Microsoft Office, Archicad, Map info, Adobe Photoshop.

Μάρκος Μουτσέλης

 Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., Μελετητής, κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Κατεύθυνση Α’ (Συντήρηση & Αποκατάσταση Ιστορικών Συνόλων) από το Ε.Μ.Π. Εταίρος της ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ. Από το 2010 ασχολείται με το ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή και έχει εκπονήσει από τότε μια γκάμα μελετών που αφορούν τις άδειες κατασκευής έργων, άδειες δόμησης, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, ριζικές ανακαινίσεις, κατασκευές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και την επίβλεψη εργασιών. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει συνεργαστεί με πληθώρα κατασκευαστικών και μελετητικών εταιρειών. Κατέχει άριστο επίπεδο αγγλικής γλώσσας (Proficiency), ικανοποιητικό επίπεδο Γερμανικής γλώσσας (Zertificat) και έχει γνώσεις Η/Υ (Word, Excel, Powerpoint, Autocad, Fespa IV και SAP).